Економско - правни сектор

Служба финансијске оперативе и плана обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Припрема податке и учествује у изради планова пословања и програма рада  предузећ
 • Ажурира комплетне податке ради увећања и наплате извора прихода ( накнаде за коришћење грађевинског земљишта, закупа земљишта за привремене објекте и осталих прихода ).
 • Ажурира документацију из пословних књига доспелу за наплату ради утужења, опомена и принудне наплате потраживања
 • Обезбеђује ликвидност предузећа кроз правовремену наплату извора прихода према доспелости за наплату
 • Врши усаглашавање пословних књига по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупа земљишта за привремене објекте.
Запослени у овој служби су:
 1. Лазовић Миливоје, дипл.економиста - шеф службе
 2. Слађана Ковачевић, рачун.техничар - референт основних средстава
 3. Мирјана Богићевић, екон.техничар - референт за наплату
 4. Биљана Цветић, кв радник у трговини – референт за наплату

Служба за правне послове обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Израда нацрта општих аката
 • Припрема и обједињавање програма и планова предузећа
 • Иницирање поступака и заступање пред судовима, градским управама (експропријација, извлашћење грађевинског земљишта и др.) и другим органима
 • Припрема материјала и организација , надзорног одбора, комисија и евентуално других органа предузећа
 • Израда свих врста уговора
 • Израда нацрта и предлога аката везаних за делатност предузећа, које доносе органи града

Запослени у овој служби су:

 1. Зоран Јовановић , дипл. правник – шеф службе
 2. Мирјана Дамљановић, дипл. прав – референт за имов. правне послове

Служба за опште послове обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 

 • Послови из области радних однос
 • Административно - технички послови
 • Експедиција и пријем поште, вођење деловодног протокола и архивске књиге
 • Дактилографски послови
 • Коришћење возног парка и техничке исправности возила
 • Послови одржавања хигијене.
Запослени у овој служби су:
 
 1. Душица Петровић,  проф.разр наставе- технички секретар
 2. Нада Стојковић, дактилограф

Служба рачуноводствених послова обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа:

 • Учествује у припреми и изради планова и програма пословања - финансијског плана предузећа
 • Учествовање у припреми програма уређивања грађевинског земљишта
 • Врши све финансијско - рачуноводствене послове
 • Врши аналитичке послове
 • Врши утврђивање прихода, расхода и резултата пословања (израда периодичног и коначног обрачуна).
 • Врши контролу исправности документације на основу које се стварају обавезе за предузеће
 • Врши фактурисање по основу уговорених прихода
 • Врши усаглашавање обавеза и потраживања са дужницима и повериоцима
 • Врши измирење обавеза и давање инструмената плаћања у складу са законом
 • Обезбеђује ажурности документације у пословању предузећа
 • Врши контролу финансијских токова и њихово усмеравање на основу приоритета утврђених програмом уређивања грађевинског земљишта.
 
Запослени у овој служби су:
 1. Зорица Обућина,  дипл.економиста - шеф службе
 2. Радојка Степановић, дипл агро екон. 
 3. Гордана  Николић, екон техн – контиста фактуриста
 4. Радмила Вуковић, екон.тех – ликвидатор и књиговођа
 5. Светлана Павловић, рачунов. техничар- књиговођа благајник