Служба за урбанистичко и просторно планирање обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа:

 • Израда просторних планова и урбанистичких планова
 • Израда анализа, истраживања, студија и програма из области просторног и урбанистичког планирања
 • Израда програма плана за потребе доношења oдлукa о изради просторних и урбанистичких планова
 • Праћење и проучавање појава и промена у простору. Прикупљање, обрада, чување, публиковање и издавање података од значаја за уређење простора и вођење информационе основе о простору
 • Израда услова са аспекта атмосферске канлизације и саобраћајница (објекти из надлежности предузећа) дугим и веститорима
 • Геодетски послови за потребе урбанизма, пројектовања и за потребе осталих послова у службама предузећа и града
 • Израда свих врста пројеката и техничке контроле (парцелације, саобраћајница, водовода, канализација,електрика-јавног осветљења, ТТ мрежа, уређење слободних површина и других за које се поседују потребне лиценце)
 • Сарадња са другим службама предузећа на изради програма и другим послова из домена рада службе
 • Други послови који произилазе из делатности предузећа а за које служба располаже потребним капацитетима
 • Ажурно праћење извршења послова у служби. Периодично и годишње извештавање о раду службе

Запослени у овој служби су:

 1. Љиљана Шубара, дипл. инж.архитектуре - шеф службе
 2. Наташа Стругаревић, дипл просторни планер – одговорни просторни планер
 3. Небојша Јелушић, дипл. инж. грађевине – урбаниста, пројектант
 4. Милун Ђорђевић, дипл.геод. инжењер – одговорни пројектант геодезије
 5. Марко Гавриловић - дипл. инж.саобраћаја- урбаниста пројектант
 6. Ана Радивојевић, инж.геодезије – пројектант геодезије
 7. Татјана Симоновић - дипл.инж.архитектуре- одг.урбаниста
 8. Зоран Петровић, дип.електро инж – урбаниста пројектант за електро објекте