Јавним предузећем за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак руководи директор. Надзорни одбор предузећа врши надзор над законитошћу рада директора.

Директор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак води пословање предузећа, заступа предузеће, стара се о законитости рада предузећа, доноси акт о систематизацији уз сагласност Надзорног одбора и врши друге послове утврђене Законом и Статутом предузећа. Директора ЈП "Градац" именује Скупштина града Чачка. Директор се бира на период од четири године и може бити поново биран на исту функцију. Од децембра 2021. године функцију в.д. директора ЈП "Градац" обавља Милан Бојовић, дипл. ецц.


Организационе јединице за организовање и извршење послова које чине делатност предузећа су два сектора и то урбанистичко - технички сектор и економско - правни сектор.

У оквиру Урбанистичко-техничког сектора раде четири службе и то:

Сектором руководи, Марко Гавриловић, дипл. инж. саобраћаја.


У оквиру Економско -правног сектора раде четири службе и то:

Сектором руководи,  Раде Рајић дипл. правник.