На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2015), чл. 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. Гласник РС“ број 17/2016), Јавно предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, дана 30.03.2016. године,

ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњеног радног места

У јавном предузећу за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «ГРАДАЦ» Чачак, улица Цара Лазара број 51,

ПОПУЊАВА  СЕ РАДНО МЕСТО :

Шеф   Службеза рачуноводствене послове– 1 извршилац, утврђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА:

Високо образовање из научне областиекономске науке на студијама другог степена(дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири годинеЕкономски факултет VII-1 степен стручне спреме, са најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару

МЕСТО РАДА:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, у Чачку, улица Цара Лазара број 51

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА И КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЛОЖИ:

- Доказ о високом образовању из научне области економске науке стеченом на студијамадругог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири годинеЕкономски факултет VII-1 степен стручне спреме (диплома којом се потврђује стручна спрема)

- Познавање рада на рачунару (потврда о стеченом занњу за рад у Microsoft Excel, Windows XP, Word, Internet)

- Доказ о стеченом радном искуству – најмање три године радног искуства на пословима из научне области економске науке (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

- Уговор о раду или Решење о распоређивању на неодређено време (оригинал или оверена копија) у органу јединице локалне самоуправе (град Чачак), јавној служби, јавном предузећу или правном лицу основаном од стране тог предузећа, или у привредном друштву и другој организацији које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета града Чачка   

СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:

Оспособљености за руковођење службом и свим пословима из области  рачуноводства, обављање сложених финансијско-рачуноводствених послова који се односе на праћење и примену Законских прописа пореза на промет, исплате зарада и накнаде запосленима, састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна у складу са Законом о рачуноводству (утврђивање прихода и расхода са извођењем резултата пословања), састављање извештаја о резултату периодичних и годишњих рачуна за оснивача и други послови  утврђени планом и  програмом рада предузећа успостављеним актима и налозима послодавца.

Начин провере: Оцењују се увидом у податке из пријаве, усменом провером оспособљености, знања и вештина и кроз разговор са кандидатом.

РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНИ КОНКУРС:

15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли града Чачка, улица Жупана Страцимира број 2. Рок почиње да тече 31.03.2016. године а истиче дана 14.04.2016. године

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ТРЕБА ДА САДРЖИ:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «ГРАДАЦ» Чачак, улица Цара Лазара број 51,

МЕСТО, ДАН И ВРЕМЕ КАДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА:

По истеку рока од 15 дана од дана објављивања интерног конкурса на огласној табли града Чачка, кандидати међу којима ће се спровести изборни поступак биће писмено обавештени о томе када почиње изборни поступак – провера знања и вештина најмање 5 дана пре отпочињања изборног поступка,

   

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНТЕРНОГ КОНКУРСА:

30.03.2016. године

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ:

Раде Рајић, телефон: 032/303-210; 064/812-70-88

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

ОВАЈ ОГЛАС ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА WEB СТРАНИЦИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК: www.jpgradaccacak.co.rs, НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У СЕДИШТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАДА ЧАЧКА.