Градско веће града Чачка донело је Програм постављања аутобуских стајалишта на теритоји Града Чачка за 2015. годину.

На основу члана 23. став 3. Одлуке о постављању привременихобјеката на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 5/2011) ичлана 121. Статута града Чачка (“Службенилист града Чачка” број 3/2008, 8/2013,  22/2013 и 15/2015), Градско веће града Чачка на седници одржаној 23. новембра 2015. године донело је Програм постављања аутобуских стајалишта на теритоји Града Чачка за 2015. годину.

Програм преузмите са овог линка.

ТРОШКОВИ ПРИЛИКОМ ПОСТАВЉАЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА

1. Трошкови приликом добијања решења за постављање аутобуских стајалишта

(копија плана са преписом листа непокретности и катастарским планом водова, трошкови израде пројекта, сагласност електродистрибутивне организације за прикључак на електроенергетску мрежу, градска административна такса...)

2. Трошкови доприноса за уређивање грађевинског земљишта за локације предвиђене јавним конкурсом за постављање привремених објеката

1. ЛОКАЦИЈА  - аутобуско стајалиште „Солид“ у Улица девет Југовића, к.п. 1017/1 КО Чачак, друга зона

92.060,0 X 17,4м2 X 0,06 X 1,5=  144.165,96 динара

2. ЛОКАЦИЈА - аутобуско стајалиште „Болница“ у Улици Драгише Мишовића, к.п. 6636/4 КО Чачак, четврта зона

92.060,0 X 17,4м2 X 0,015 X 1,5=  36.041,49 динара

3. ЛОКАЦИЈА – аутобуско стајалиште „Дис“ у Булевару Вука Караџића, к.п.6134/4  КО Чачак, трећа зона

92.060,0  X 8,7м2 X 0,03 X 1,5= 36.041,49 динара

За плаћање једнократно у целости износ се умањује за 30%.