Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Локација се налази уз планирану Улицу бр.7  на к.п. бр. 5128/1 К.О. Чачак, површине 9131 м2.

Рок за подношење пријава на оглас је 30 дана од дана објављивања - 25.10.2017.

Оглас преузмите са овог линка.