Генерални урбанистички план Града Чачка се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја.
Генералним урбанистичким планом дефинишу се посебно граница плана и обухват грађевинског подручја, границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје, генерална намена површина које су претежно планиране у грађевинском подручју на нивоу урбанистичких зона, као и генерални правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру.
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА ЧАЧКА („Службени лист града Чачка“, број 25/2013)
 
На следећим линковима можете преузети садржаје: