Просторни план је стратешки дугорочни документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце развоја града до 2021. год.

Просторни план града Чачка (у даљем тексту Просторни план) је усвојен дана 27.11.2009. год. („Службенилист града Чачка“ бр. 17/09).Одлука о усаглашавању Просторног плана донета је дана 10.12.2009. год. бр. одлуке 06-157/09-I(„Службени лист града Чачка“ бр. 19/09).

Носилац израде Просторног плана града Чачка је Скупштина града и Јавно предузеће за урбанистичко ипросторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак. Просторни план је урађен у складу саЗаконом о планирању у изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09).

На следећим линковима можете преузети садржаје:

Текстуални део просторног плана

Реферална карта 1- Планирана намена простора

Реферална карта 2 - Инфраструктурна мрежа

Реферална карта 3 - Планирана мрежа насеља

Реферална карта 4 - Заштита животне средине, природних и културних добара и туризам

Реферална карта 3 - Спровођенње плана