Предузеће послује на основу:

 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр.119/2012)
 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник  РС“ бр.101/05; 123/07; 101/11; 93/12)
 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник  РС“ бр.88/11)
 4. Закона о рачуноводству и ревизији  („Сл.гласник  РС“ бр.46/06; 111/09; 99/11; 62/13)
 5. Закона о рачуноводству („Сл.гласник  РС“ бр.62/13)
 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник  РС“ бр.54/09; 73/10; 101/10; 101/11; 93/12; 62/13; 63/13)
 7. Закона о буџету РС („Сл.гласник  РС“ бр. 114/12; 59/13)
 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник  РС“ бр. 80/02; 84/02; 23/03; 70/03; 55/04; 61/05; 85/05; 62/06; 63/06; 61/07; 20/09; 72/09; 53/0; 101/11; 2/12; 93/12; 47/13)
 9. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник  РС“ бр.72/09; 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42/13; 50/13)
 10. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник  РС“ бр. 124/12)
 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“ бр. 129/07)
 12. Уредбе о начину и контроли обрачуна исплате зарада о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр. 5/06)
 13. Уредбе о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно преноса  припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини  („Сл.гласник  РС“ бр.6/06; 108/08)
 14. Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012.  и 2013.годину („Сл.гласник  РС“ бр.102/10)
 15. Одлуке о оснивању „ЈП Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 15/2013)
 16. Статута Града Чачка ( Сл. лист града Чачка бр.  3/08; 8/13)
 17. Статута ЈП „Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 16/13 )
 18. Одлуке о буџету Града Чачка за 2013.годину ( Сл. лист града Чачка бр. 25/12)
 19. Одлуке о грађевинском земљишту ( Сл. лист града Чачка бр. 3/10 и 19/10 )
 20. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( Сл. лист града Чачка бр. 3/10, 4/10; 19/10, 9/11; 10/12; 26/12)
 21. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање  висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ( Сл. лист града Чачка бр.3/10   и 11/11)
 22. Одлуке о путевима ( Сл. лист Општине  Чачак бр. 2/96; 5/03 и 11/04)
 
Основне организационе јединице у предузећу су сектори, а у саставу сектора образују се службе.
Постоје два сектора: Урбанистичко-технички сектор и Економско- правни секторУ оквиру Урбанистичко- техничког сектора образоване су службе: Служба за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање објаката нискоградње, Служба за грађевинско земљиштеСлужба за припрему и надзор Служба за јавне набавкеа у оквируЕкономско- правног сектора образоване су: Служба рачуноводствених послова, Служба финансијске оперативе и плана и Служба за опште и правне послове. 
 

У оквиру Урбанистичке службе Ј.П. „Градац“ Чачак организована је и геодетска делатност за коју је у складу са Законом о Државном премеру и Катастру из 2010год и Закона о изменама и допунама Закона о Државном премеру и катастру од јуна 2013год. (Службени гласник. РС. Бр 65/13),  од стране Републичког Геодетског Завода, издата је 04.04.2014. год. нова лица за рад /број лиценце 03 0445 13/ која обухвата следеће геодетске делатности:

            -Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавање катастра водова.

            -Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

            -Израда пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

            -Реализацију пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

            Овом лиценцом проширена је геодетска  делатност предузећа у односу на предходну лиценцу за рад издату од стране истог републичког органа, која је обухватала:

-Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, који су у функцији обављања послова за коу је предузеће основано  и

-Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, које су у функцији обављања делатности за које је предузеће носновано.

Напомена: Лиценаца је издата на основу школске спреме и појединачних референци запослених лица геодетске струке, и ограничена је само за послове везане за Ј.П. „Градац“ и за послове оснивача предузећа.  

Лиценца

Штампа

Zgrada JP Gradac

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак Ул.Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр.06-45/96-01 од 16.9.1996.г.и уписано у судски регистар Привредног суда у Kраљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27.11.1996.г.  Предузеће је правни следбеник бив. СИЗ-а за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским земљиштем, Фонда за локалне и нектегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Чачак. Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 13.7.12005.г.  преведено у регистар привредних субјеката. 
 

Као признање за постигнуте резултате у раду наше предузеће је 2009. године награђено престижном наградом "Капетан Миша Анастасијевић" од регионалне привредне коморе. Ова награда се додељује сваке године као својеврсно оцењивање и вредновање предузетничког стваралаштва, у оквиру пројекта "Пут ка врху", који је настао пре девет година, са основном идејом афирмације привредног стваралаштва Србије.

plaketa za sajt

Данас ЈП "Градац" броји 39 радника. Са факултетском дипломом је 23, са вишом школском спремом 2, са средњом 12 и 2 радника са нижом школском спремом.