Служба за правне послове обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

  • Израда нацрта општих аката
  • Припрема и обједињавање програма и планова предузећа
  • Иницирање поступака и заступање пред судовима, градским управама (експропријација, извлашћење грађевинског земљишта и др.) и другим органима
  • Припрема материјала и организација , надзорног одбора, комисија и евентуално других органа предузећа
  • Израда свих врста уговора
  • Израда нацрта и предлога аката везаних за делатност предузећа, које доносе органи града