Служба рачуноводствених послова обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа:

 • Учествује у припреми и изради планова и програма пословања - финансијског плана предузећа
 • Учествовање у припреми програма уређивања грађевинског земљишта
 • Врши све финансијско - рачуноводствене послове
 • Врши аналитичке послове
 • Врши утврђивање прихода, расхода и резултата пословања (израда периодичног и коначног обрачуна).
 • Врши контролу исправности документације на основу које се стварају обавезе за предузеће
 • Врши фактурисање по основу уговорених прихода
 • Врши усаглашавање обавеза и потраживања са дужницима и повериоцима
 • Врши измирење обавеза и давање инструмената плаћања у складу са законом
 • Обезбеђује ажурности документације у пословању предузећа
 • Врши контролу финансијских токова и њихово усмеравање на основу приоритета утврђених програмом уређивања грађевинског земљишта.
 
Запослени у овој служби су:
 1. Зорица Обућина,  дипл.економиста - шеф службе 
 2. Слађана Ковачевић, екон. техничар – референт основних средстава 
 3. Радмила Вуковић, екон. техничар – ликвидатор и књиговођа
 4. Светлана Павловић, екон. техничар – аналитичкар зарада