Служба за грађевинско земљиште обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Идентификација расположивог јавног и осталог неизграђеног грађевинског земљишта и његово вредновање
 • Послови на припреми локација у смислу парцелација, опремања и других активности које се од стране предузећа процене као оправдане
 • Припрема описа послова који ће се уговарати за потребе службе преко јавних набавки
 • Израда и спровођење програма отуђења и давања у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини ради изградње објеката
 • Израда и спровођење годишњих програма давања и закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта на одређено време у складу са програмима постављања привремених објеката
 • Израда обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта. Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе)
 • Припрема предлога аката које доносе надлежни органи града из области уређивања и коришћења  грађевинског земљишта, израда обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта и припрема уговора са  инвеститорима
 • Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе)
 • Обрада и припрема материјала за органе упављања и друге органе из области уређивања и коришћења  грађевинског земљишта
 • Сарадња са осталим службама предузећа
 • Остали послови за које служба располаже потребним капацитетима
 • Ажурно и континуирано праћење извршења свих послова у служби, редовно и годишње извештавање о извршењу програма
 • Припрема документације и предлога за покретање покретање спровођења поступка експропријације у имовинско-правном поступку код надлежних органа ради прибављања грађевинског земљишта

Запослени у овој служби су:

 1. Миленко Поповић, дипл. правник