Служба  за јавне набавке обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

  • Учествује у припреми и планирању јавних набавки, одређује начин и поступак јавних набавки и њихово спровођење у складу са Програмом пословања, Планом јавних набавки  и Законом о јавним набавкама
  • Учествује изради интерног акта којим ће ближе уредити поступак јавне набавке унутар предузећа, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Запослени у овој служби су:

  1. Бојан Драшковић, дипл. правник – шеф службе
  2. Слађана Поповић, референт службе за јавне набавке