Служба  за припрему и надзор обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Учествује у изради предлога годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних - општинских и некатегорисаних путева
 • Активности на реализацији усвојених програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних - општинских и некатегорисаних путева
 • Сачињавање потребне документације за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, или непосредне погодбе а које су планиране планом набавки за потребе реализације програма рада из надлежности службе
 • Учешће у припреми уговора за све послове које ради служба са изабраним извођачем радова, добављачем добара или даваоцем услуге
 • Давање пројектних задатака и комплетно праћење израде пројеката, преко техничких контрола од прибављања одобрења за градњу  за просторе и објекте које које финансира ЈП „Градац“.
 • Пријава почетка радова, увођење извођача радова у посао, вођење стручно техничког надзора (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација,  калкулација цена и обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова и прибављање одобрења за употребу објеката
 • Ажурно праћење извршавања свих уговорених послова са редовном извештавањем претпостављених о свим показатељима извршења (физичким, финансијским и са становишта квалитета извршених радова)
 • Праћење стања изграђених објеката у гарантном року, евидентирање недостатака за рекламације
 • Припрема и достављање потребне документације Служби за катастар непокретности ради евидентирања изграђених објеката
 • Формирање и ажурирање базе података о објектима из надлежности службе у оквиру јавног предузећа (саобраћајних површина-улица, општинских и некатегорисаних путева, саобраћајне сигнализације, јавне расвете, атмосферске канализације и других)
 • Сарадња са осталим службама предузећа по питањима из домена рада службе
 • Израда периодичних и годишљих извештаја о раду службе
 • Рад на другим пословима за које служба располаже потребним капацитетима
 • Учешће у припреми аката које доноси локлана самоуправа а који се односе на област деловања службе (Одлука о комуналном реду и општем уређењу, Одлука о путевима).

Запослени у овој служби су:

 1. Денис Ћојбашић , дипл. инж.грађевине – шеф службе
 2. Раде Ћирковић, инж. грађевине – референт  за изградњу путева
 3. Исидор Вукадиновић, грађ.техничар – референт за одржавање
 4. Горан Тошовић, дипл. инж. електротехнике – самостални референт за одрж. система јавне расвете
 5. Бранимир Перовић, грађ.техничар – референт
 6. Снежана Аврамовић,  грађ.техничар - референт