Урбанистичко - технички сектор

Служба  за јавне набавке обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Учествује у припреми и планирању јавних набавки, одређује начин и поступак јавних набавки и њихово спровођење у складу са Програмом пословања, Планом јавних набавки  и Законом о јавним набавкама
 • Учествује изради интерног акта којим ће ближе уредити поступак јавне набавке унутар предузећа, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Запослени у овој служби су:

 1. Бојан Драшковић, дипл. правник – шеф службе
 2. Слађана Поповић, референт службе за јавне набавке

Служба  за припрему и надзор обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Учествује у изради предлога годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних - општинских и некатегорисаних путева
 • Активности на реализацији усвојених програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних - општинских и некатегорисаних путева
 • Сачињавање потребне документације за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, или непосредне погодбе а које су планиране планом набавки за потребе реализације програма рада из надлежности службе
 • Учешће у припреми уговора за све послове које ради служба са изабраним извођачем радова, добављачем добара или даваоцем услуге
 • Давање пројектних задатака и комплетно праћење израде пројеката, преко техничких контрола од прибављања одобрења за градњу  за просторе и објекте које које финансира ЈП „Градац“.
 • Пријава почетка радова, увођење извођача радова у посао, вођење стручно техничког надзора (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација,  калкулација цена и обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова и прибављање одобрења за употребу објеката
 • Ажурно праћење извршавања свих уговорених послова са редовном извештавањем претпостављених о свим показатељима извршења (физичким, финансијским и са становишта квалитета извршених радова)
 • Праћење стања изграђених објеката у гарантном року, евидентирање недостатака за рекламације
 • Припрема и достављање потребне документације Служби за катастар непокретности ради евидентирања изграђених објеката
 • Формирање и ажурирање базе података о објектима из надлежности службе у оквиру јавног предузећа (саобраћајних површина-улица, општинских и некатегорисаних путева, саобраћајне сигнализације, јавне расвете, атмосферске канализације и других)
 • Сарадња са осталим службама предузећа по питањима из домена рада службе
 • Израда периодичних и годишљих извештаја о раду службе
 • Рад на другим пословима за које служба располаже потребним капацитетима
 • Учешће у припреми аката које доноси локлана самоуправа а који се односе на област деловања службе (Одлука о комуналном реду и општем уређењу, Одлука о путевима).

Запослени у овој служби су:

 1. Денис Ћојбашић , дипл. инж.грађевине – шеф службе
 2. Раде Ћирковић, инж. грађевине – референт  за изградњу путева
 3. Исидор Вукадиновић, грађ.техничар – референт за одржавање
 4. Горан Тошовић, дипл. инж. електротехнике – самостални референт за одрж. система јавне расвете
 5. Бранимир Перовић, грађ.техничар – референт
 6. Снежана Аврамовић,  грађ.техничар - референт

Служба за грађевинско земљиште обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 • Идентификација расположивог јавног и осталог неизграђеног грађевинског земљишта и његово вредновање
 • Послови на припреми локација у смислу парцелација, опремања и других активности које се од стране предузећа процене као оправдане
 • Припрема описа послова који ће се уговарати за потребе службе преко јавних набавки
 • Израда и спровођење програма отуђења и давања у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини ради изградње објеката
 • Израда и спровођење годишњих програма давања и закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта на одређено време у складу са програмима постављања привремених објеката
 • Израда обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта. Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе)
 • Припрема предлога аката које доносе надлежни органи града из области уређивања и коришћења  грађевинског земљишта, израда обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта и припрема уговора са  инвеститорима
 • Вредновање локација и пружање информација потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе)
 • Обрада и припрема материјала за органе упављања и друге органе из области уређивања и коришћења  грађевинског земљишта
 • Сарадња са осталим службама предузећа
 • Остали послови за које служба располаже потребним капацитетима
 • Ажурно и континуирано праћење извршења свих послова у служби, редовно и годишње извештавање о извршењу програма
 • Припрема документације и предлога за покретање покретање спровођења поступка експропријације у имовинско-правном поступку код надлежних органа ради прибављања грађевинског земљишта

Запослени у овој служби су:

 1. Миленко Поповић, дипл. правник 

Служба за урбанистичко и просторно планирање обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа:

 • Израда просторних планова и урбанистичких планова
 • Израда анализа, истраживања, студија и програма из области просторног и урбанистичког планирања
 • Израда програма плана за потребе доношења oдлукa о изради просторних и урбанистичких планова
 • Праћење и проучавање појава и промена у простору. Прикупљање, обрада, чување, публиковање и издавање података од значаја за уређење простора и вођење информационе основе о простору
 • Израда услова са аспекта атмосферске канлизације и саобраћајница (објекти из надлежности предузећа) дугим и веститорима
 • Геодетски послови за потребе урбанизма, пројектовања и за потребе осталих послова у службама предузећа и града
 • Израда свих врста пројеката и техничке контроле (парцелације, саобраћајница, водовода, канализација,електрика-јавног осветљења, ТТ мрежа, уређење слободних површина и других за које се поседују потребне лиценце)
 • Сарадња са другим службама предузећа на изради програма и другим послова из домена рада службе
 • Други послови који произилазе из делатности предузећа а за које служба располаже потребним капацитетима
 • Ажурно праћење извршења послова у служби. Периодично и годишње извештавање о раду службе

Запослени у овој служби су:

 1. Љиљана Шубара, дипл. инж.архитектуре - шеф службе
 2. Наташа Стругаревић, дипл просторни планер – одговорни просторни планер
 3. Небојша Јелушић, дипл. инж. грађевине – урбаниста, пројектант
 4. Милун Ђорђевић, дипл.геод. инжењер – одговорни пројектант геодезије
 5. Марко Гавриловић - дипл. инж.саобраћаја- урбаниста пројектант
 6. Ана Радивојевић, инж.геодезије – пројектант геодезије
 7. Татјана Симоновић - дипл.инж.архитектуре- одг.урбаниста
 8. Зоран Петровић, дип.електро инж – урбаниста пројектант за електро објекте