У оквиру Урбанистичке службе Ј.П. „Градац“ Чачак организована је и геодетска делатност за коју је у складу са Законом о Државном премеру и Катастру из 2010год и Закона о изменама и допунама Закона о Државном премеру и катастру од јуна 2013год. (Службени гласник. РС. Бр 65/13),  од стране Републичког Геодетског Завода, издата је 04.04.2014. год. нова лица за рад /број лиценце 03 0445 13/ која обухвата следеће геодетске делатности:

            -Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавање катастра водова.

            -Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

            -Израда пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

            -Реализацију пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

            Овом лиценцом проширена је геодетска  делатност предузећа у односу на предходну лиценцу за рад издату од стране истог републичког органа, која је обухватала:

-Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, који су у функцији обављања послова за коу је предузеће основано  и

-Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, које су у функцији обављања делатности за које је предузеће носновано.

Напомена: Лиценаца је издата на основу школске спреме и појединачних референци запослених лица геодетске струке, и ограничена је само за послове везане за Ј.П. „Градац“ и за послове оснивача предузећа.  

Лиценца