Предузеће послује на основу:

 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр.119/2012)
 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник  РС“ бр.101/05; 123/07; 101/11; 93/12)
 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник  РС“ бр.88/11)
 4. Закона о рачуноводству и ревизији  („Сл.гласник  РС“ бр.46/06; 111/09; 99/11; 62/13)
 5. Закона о рачуноводству („Сл.гласник  РС“ бр.62/13)
 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник  РС“ бр.54/09; 73/10; 101/10; 101/11; 93/12; 62/13; 63/13)
 7. Закона о буџету РС („Сл.гласник  РС“ бр. 114/12; 59/13)
 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник  РС“ бр. 80/02; 84/02; 23/03; 70/03; 55/04; 61/05; 85/05; 62/06; 63/06; 61/07; 20/09; 72/09; 53/0; 101/11; 2/12; 93/12; 47/13)
 9. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник  РС“ бр.72/09; 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42/13; 50/13)
 10. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник  РС“ бр. 124/12)
 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“ бр. 129/07)
 12. Уредбе о начину и контроли обрачуна исплате зарада о јавним предузећима („Сл.гласник  РС“ бр. 5/06)
 13. Уредбе о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно преноса  припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини  („Сл.гласник  РС“ бр.6/06; 108/08)
 14. Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012.  и 2013.годину („Сл.гласник  РС“ бр.102/10)
 15. Одлуке о оснивању „ЈП Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 15/2013)
 16. Статута Града Чачка ( Сл. лист града Чачка бр.  3/08; 8/13)
 17. Статута ЈП „Градац“  ( Сл. лист града Чачка бр. 16/13 )
 18. Одлуке о буџету Града Чачка за 2013.годину ( Сл. лист града Чачка бр. 25/12)
 19. Одлуке о грађевинском земљишту ( Сл. лист града Чачка бр. 3/10 и 19/10 )
 20. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( Сл. лист града Чачка бр. 3/10, 4/10; 19/10, 9/11; 10/12; 26/12)
 21. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање  висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ( Сл. лист града Чачка бр.3/10   и 11/11)
 22. Одлуке о путевима ( Сл. лист Општине  Чачак бр. 2/96; 5/03 и 11/04)
 
Основне организационе јединице у предузећу су сектори, а у саставу сектора образују се службе.
Постоје два сектора: Урбанистичко-технички сектор и Економско- правни секторУ оквиру Урбанистичко- техничког сектора образоване су службе: Служба за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање објаката нискоградње, Служба за грађевинско земљиштеСлужба за припрему и надзор Служба за јавне набавкеа у оквируЕкономско- правног сектора образоване су: Служба рачуноводствених послова, Служба финансијске оперативе и плана и Служба за опште и правне послове.