Штампа

Zgrada JP Gradac

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак Ул.Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр.06-45/96-01 од 16.9.1996.г.и уписано у судски регистар Привредног суда у Kраљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27.11.1996.г.  Предузеће је правни следбеник бив. СИЗ-а за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским земљиштем, Фонда за локалне и нектегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Чачак. Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 13.7.12005.г.  преведено у регистар привредних субјеката. 
 

Као признање за постигнуте резултате у раду наше предузеће је 2009. године награђено престижном наградом "Капетан Миша Анастасијевић" од регионалне привредне коморе. Ова награда се додељује сваке године као својеврсно оцењивање и вредновање предузетничког стваралаштва, у оквиру пројекта "Пут ка врху", који је настао пре девет година, са основном идејом афирмације привредног стваралаштва Србије.

plaketa za sajt

Данас ЈП "Градац" броји 39 радника. Са факултетском дипломом је 23, са вишом школском спремом 2, са средњом 12 и 2 радника са нижом школском спремом.