1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања;
 3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
 4. надзире рад директора;
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
 7. утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
 8. доноси статут уз сагласност оснивача;
 9. одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
 10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;
 12. именује извршне директоре јавног предузећа;
 13. закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, односно уговоре о раду са извршним директорима предузећа;
 14. врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор ЈП "Градац" броји три члана, од којих два бира Скупштина Града, а један члана је биран из реда запослених ЈП "Градац".

Чланови Надзорног одбора су: 

Алаксандар Терзић - председник - представник оснивача

Дејан Рашић - члан - представник оснивача

Наташа Стругаревић - члан - представник запослених